Origenes

Ὠριγένης ὁ καὶ Ἀδαμάντιος δεκάτῳ ἐνιαυτῷ Σεβήρου τοῦ Περτίνακος κατὰ τῶν Χριστιανῶν διωγμοῦ κινηθέντος παρὰ Λεωνίδου πατρὸς τοῦ καὶ μαρτυρήσαντος, μετὰ ἓξ ἀδελφῶν καὶ μητρὸς χήρας πένης κατελείφθη ἐτῶν περίπου ἑπτακαίδεκα. τοῦτων γὰρ ἡπεριουσία διὰ τὸ εἶναι Χριστιανῶν ἐδημίσθη. ὅστις ἐν Ἀλεξανδρείᾳ διασκορπισθεῖσαν τὴν ἐκκλησίαν ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν τὴν ἡλικίαν ἄγων κατηχήσεων ἐπιστήμην παρειληφὼς, μετ‘ οὐ πολὺ παρὰ Δημητρίου τῆς αὐτῆς πόλεως ἐπισκόπου εἰς τόπον Κλήμεντος πρεσβυτέρου κατασταθεὶς, ἐπὶ ἔτη πολλὰ διέπρεψε, μεσῆλιξ τε γενόμενος, διὰ τὰς ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ ἐκκλησίας, αἵτινες παρὰ πολλῶν αἱρέσεων ἐσκύλοντο, ἐπὶ μαρτυρίᾳ ἐκκλησιαστικῆς ἐπιστολλῆς ἀπιὼν διὰ Παλαιστίνης εἰς Ἀθήνας, παρὰ Θεοκτίστου καὶ Ἀλεξάνδρου Καισαρείας καὶ Ἱεροσολύμων ἐπισκόπων, πρεσβύτερος χειροτονηθεὶς, Δημητρίῳ προσέκρουσεν, ὅστις τοιαύτῃ κατ‘ αὐτοῦ ἐχρήσατο ἀνοίᾳ, ὥστε ἐπ‘ ὀνόματι αὐτοῦ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην γράψαι, κτλ.

Καὶ ὅτι τοσαύτην ἔσχε σπουδὴν περὶ τὰς θείας γραφὰς, ὥστε καὶ τὴν Ἑβραϊκὴν διάλεξιν ἐναντιουμένην τῇ οἰκείᾳ φύσει, ἐκμαθεῖν· καὶ δίχα τῶν ἑβδομήκοντα ἑρμηνευτῶν, ἄλλας ἐκδόσεις εἰς ἓν συναγαγεῖν, Ἀκύλα λέγῳ Ποντικοῦ προσηλύτου, καὶ Θεοδοτίωνος Ἡβιωναίου, καὶ Συμμάχου τοῦ αὐτοῦ δόγματος, ὃς τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον ὑπεμνημάτισε, δι‘ οὗ καὶ τὸ ἴδιον δόγμα βεβαιῶσαι σπεύδει. ὁμοίως δὲ πέντε καὶ ἓξ καὶ ἑπτὰ τὰς ἐκδόσεις, ἅστινας καὶ ἡμεῖς ἐκ τῆς αὐτοῦ βιβλιοθήκης ἔσχομεν, πολλῷ πόνῳ εὑρὼν, μετὰ ἑτέρων ἐκδόσεων ὠνήσατο, κτλ.

Ἔζησεν ἕως Γάλλου καὶ Βολουσιανοῦ τοῦτ‘ ἔστιν ἕως ἐννάτου καὶ ἑξηκοστοῦ τῆς ἡγλικίας αὐτοῦ ἔκοιμήθη ἐν Τύρῳ ἐν ᾗ καὶ ἐτάφη.


Origenes qui et Adamantius decimo Severi Pertinacis anno adversum Christianos persecutione commota a Leonide patre Christi martyrio coronato, cum sex fratribus et matre vidua pauper relinquitur annos natus circiter decem et septem. rem enim familiarem ob confessionem Christi fiscus occupaverat. hic Alexandriae dispersa ecclesia decimo octavo aetatis suae anno κατηχήσεων opus aggressus, postea a Demetrio ejus urbis episcopo in locum Clementis presbyteri confirmatus, per multos annos floruit, et cum jam mediae esset aetatis et propter ecclesias Achaiae, quae pluribus haeresibus vexabantur, sub testimonio ecclesiasticae epistolae Athenas per Palaestinam pergeret, a Theoctisto et Alexandro Caesareae et Hierosolymorum episcopis presbyter ordinatus Demetrii offendit animum, qui tanta in eum debacchatus est insania ut per totum mundum super nomine ejus scriberet, etc.

Quis ignorat et quod tantum in scripturis divinis habuerit studii ut etiam Hebraeam linguam contra aetatis gentisque suae naturam edisceret, et exceptis Septuaginta interpretibus, alias quoque editiones in unum congregaret volumen, Aquilae scilicet Pontici proselyti et Theodotionis Hebionei et Symmachi ejusdem dogmatis, qui in evangelium quoque κατὰ Ματθαῖον scripsit commentarios, de quo et suum dogma confirmare conatur. praeterea quintam et sextam et septimam editionem, quas etiam nos de ejus bibliotheca habemus, miro labore reperit, et cum caeteris editionibus comparavit, etc.

Vixit usque ad Gallum et Volusianum id est usque ad LXIX aetatis suae annum, et mortuus est Tyri in qua urbe et sepultus est.

 

Hieronymus Stridonensis

De principiis

Contra Celsum

Commentarii in evangelium Joannis. Liber I

Pseudo-Origenes

Origène. Traité des Principes. Éd. H. Crouzel et M. Simonetti. 2 tomes. // Sources chrétiennes 252, 253. Paris: Cerf, 1978.